درباره ما

همشهری ماه جایی است که در آن می توانید درباره مهمترین رخدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی روز کشور حرف های تازه ای بخوانید. نویسندگان این ماه نامه تلاش می کنند با مقالات و گزارش ها و گفتگوهای تفصیلی و در قالب پرونده هایی که از زوایای مختلف به موضوعات می پردازد، عطش مخاطبان را برای به دست آوردن اطلاعات و تحلیل های تازه درباره وقایع روز کشور بر طرف کنند. ایده های خلاقانه ای مثل استفاده از بسته های گرافیکی، روش های تازه ارائه مطلب و جلدهای خاص، پرسش و پاسخ را در مقابل چشمان خواننده قرار می دهد.همشهری ماه جایی است که در آن می توانید درباره مهمترین رخدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی روز کشور حرف های تازه ای بخوانید. نویسندگان این ماه نامه تلاش می کنند با مقالات و گزارش ها و گفتگوهای تفصیلی و در قالب پرونده هایی که از زوایای مختلف به موضوعات می پردازد، عطش مخاطبان را برای به دست آوردن اطلاعات و تحلیل های تازه درباره وقایع روز کشور بر طرف کنند. ایده های خلاقانه ای مثل استفاده از بسته های گرافیکی، روش های تازه ارائه مطلب و جلدهای خاص، پرسش و پاسخ را در مقابل چشمان خواننده قرار می دهد.

آگهی ها